Пропусни до основното съдържание
Пазарувайте онлайн в: AT | IT | CH | FR | DE | UK | CZ | SE | DK | BE | NL | IE | ES | PL | PT | FI | GR | RO | NO | HU | BG | HR | LU
Стандартни бизнес условия и информация за клиента

Аз. Стандартни бизнес условия

§ 1 Основни разпоредби
(1) Следните бизнес условия са приложими за всички договори , които сключвате с нас като доставчик (MOSAFIL GMBH) чрез уебсайта www.mosafil.bg. Освен ако не е договорено друго, включването, ако е необходимо, на вашите собствени условия е изключено.

(2)  „Потребител“ в смисъла на следните разпоредби е всяко физическо лице, което сключва правна сделка, която в по-голямата си част не може да бъде приписана нито на неговата търговска, нито на независима професионална дейност. Терминът „бизнесмен“ се отнася за всяко физическо лице, юридическо лице или юридическо отговорно дружество, което сключва правна сделка в изпълнение на своята независима професионална или търговска дейност.

§ 2 Сключване на договор

(1) Предмет на договора е продажба на продукти от Германия
(2) Веднага след като поставите съответния продукт на нашия уебсайт, ние ще ви изпратим обвързваща оферта за сключване на договор чрез системата за онлайн количка при условията, посочени в описанието на артикула .

(3) Споразумението за покупка се осъществява чрез онлайн количката за пазаруване система, както следва:
Продуктите предназначени за закупуване се преместват в "количката за пазаруване". Можете да изберете количката за пазаруване, като използвате съответните бутони на лентата за навигация и да правите промени там по всяко време.
След достъп до страницата „Плащане“ и въвеждане на вашите лични данни, както и условията за плащане и доставка, най-накрая отново ще видите данните за поръчката като преглед на поръчката.

Ако използвате система за незабавни плащания (напр. PayPal (Express/Plus/Checkout) , Amazon Pay, Sofort, giropay) като ваш метод на плащане, ще бъдете отведени до страницата за преглед на поръчките в нашия онлайн магазин или пренасочени към уебсайта на доставчикът на системата за незабавни плащания.
Ако бъдете пренасочени към съответната система за незабавни плащания, изберете и/или въведете вашите данни според случая. Накрая, на уебсайта на доставчика на системата за незабавни плащания или след като бъдете насочени обратно към нашия онлайн магазин, данните за поръчката ще бъдат показани като преглед на поръчката.
 
Преди да изпратите поръчката, имате възможност още веднъж да прегледате или промените (можете също да използвате бутона "Назад" на вашия уеб браузър) всяка информация на страницата с резюме на поръчката , или за анулиране на покупката.
Изпращайки поръчката чрез съответния бутон ("поръчка със задължение за плащане", "купи" / "купи сега", "поръчка със задължение за плащане", "заплати" / „платете сега“ или подобно обозначение) вие декларирате правно обвързващо приемане на офертата, с което договорът се сключва.

(4) Не сте обвързани от вашите запитвания относно творението на оферта, които са ни предадени. Предоставяме ви текстова и обвързваща оферта (напр. по имейл), която можете да приемете в рамките на 5 дни.

(5) Изпълнението на поръчката и изпращането на всички подробностите, необходими за сключването на договора, се извършват чрез електронна поща, по частично автоматизиран начин. Следователно трябва да се уверите, че имейл адресът, който сте депозирали при нас, е правилният и че получаването на съответните имейли е гарантирано. По-специално, трябва да се уверите, че съответните имейли не са блокирани от СПАМ филтър.

§ 3 Специални споразумения, свързани с предлаганите методи на плащане

(1)
Опции за плащане от Klarna
В сътрудничество с Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Стокхолм, Швеция, предлагаме следните опции за плащане. Плащането винаги се извършва на Klarna:
  • Незабавен банков превод: Предлага се в Германия. Вашата сметка ще бъде дебитирана веднага след извършване на поръчката.
Можете да намерите допълнителна информация и условията за ползване на Klarna тук. Обща информация за Klarna можете да намерите тук. Klarna ще третира вашите лични данни в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните и в съответствие с информацията в Правила за поверителност на Klarna.
 
За повече информация относно Klarna, моля, щракнете тук . Приложението Klarna може да бъде намерено тук.
 
§ 4 Право на задържане, запазване на права на собственост

(1) Можете да упражните право на задържане само ако въпросната ситуация включва искове, произтичащи от едно и също договорно отношение.

(2) Стоките остават наша собственост до изплащане на покупната цена платени изцяло.

(3) Ако сте бизнесмен, следните условия също приложи:

а) Ние запазваме собствеността върху стоките, докато всички искове, произтичащи от текущите бизнес отношения, не бъдат напълно уредени. Стоките, предмет на запазване на правото на собственост, не могат да бъдат залагани или прехвърляни като обезпечение, преди собствеността върху въпросните стоки да смени собственика си.

б) Можете да препродадете стоките в рамките на редовна сделка. Във връзка с това вие преотстъпвате на нас всички искове, възлизащи на стойността на фактурираната сума, която ви се натрупва в резултат на операцията по препродажба, и ние приемаме цесията. Освен това вие сте упълномощени да съберете въпросното вземане. Въпреки това, доколкото не изпълните задълженията си за плащане по надлежен начин, ние си запазваме правото да съберем вземането сами.

в) В ситуация, включваща комбиниране и обединяване на стоките, предмет на запазване на правото на собственост, ние придобиваме съсобственост върху новообразуваната вещ. Това съсобственост съответства на съотношението, което съществува между фактурната стойност на стоките, обект на запазване на правото на собственост, и другите обработени елементи към момента на обработката.

г) Ако направите искане от такова естество, ние ще бъдем задължени да освободим обезпеченията, които ни се дължат, до степента, в която реализируемата стойност на нашите обезпечения надвишава вземането, което трябва да бъде обезпечено, с повече от 10%. Ние сме отговорни за избора на ценните книжа, които да бъдат пуснати.


§ 5 Гаранция
(1) Приложими са законовите гаранционни права.
(2) Като потребител, от вас се изисква незабавна проверка продуктът за цялост, видими дефекти и транспортни щети веднага щом бъде доставен и незабавно разкривайте оплакванията си на нас и на транспортната компания в писмен вид. Дори и да не се съобразите с това искане, това няма да има ефект върху правните ви гаранционни искове.

(3) Ако характеристика на стоката се отклонява от целта изисквания, отклонението ще се счита за договорено само ако сте били информирани за същото от нас преди подаването на договорната декларация и отклонението е било изрично и отделно договорено между договарящите страни.

(4)
Доколкото сте предприемач, следното се прилага в отклонение от горните гаранционни разпоредби:
 
a) Само нашите собствени спецификации и описанието на продукта на производителя ще се считат за договорени като качество на стоките, но не и други реклами, публични промоции и изявления от производителя.
 
b) В случай на дефекти, ние, по наша преценка, ще предоставим гаранция чрез отстраняване на дефекта или последваща доставка. Ако отстраняването на дефектите не успее, можете по ваш избор да поискате намаление на цената или да се откажете от договора. Отстраняването на дефекти се счита за неуспешно след втори неуспешен опит, освен ако естеството на стоката или дефектът или други обстоятелства не показват друго. В случай на отстраняване на дефекти, ние не сме длъжни да поемаме увеличените разходи, произтичащи от транспортирането на стоките до място, различно от мястото на изпълнение, освен ако този транспорт не е в съответствие с предназначението на стоките.
 
c) Гаранционният срок е една година от доставката на стоките. Съкращаването на срока не се прилага
 
- за виновни щети, приписани на нас, произтичащи от нараняване на живота, крайниците или здравето и за други щети, причинени умишлено или поради груба небрежност;
- доколкото с измама сме укрили дефекта или сме поели гаранция за качеството на артикула;
- в случай на елементи, които са били използвани за сграда в съответствие с обичайната им употреба и са причинили нейния дефект;
- в случай на законови права за регрес, които можете да предявите срещу нас във връзка с права, произтичащи от дефекти.
 
§ 6 Избор на право, място на изпълнение, юрисдикция

(1) Прилага се германското законодателство. Този избор на закон се прилага за клиенти само ако не води до отмяна на защитата, гарантирана от повелителните разпоредби на закона на държавата, в която се намира обичайното място на пребиваване на съответния клиент (принцип на съмнението ).

(2) Ако не сте потребител, а бизнесмен , юридическо лице съгласно публичното право или институционален фонд, управляван от публичното право, нашето място на дейност е мястото на юрисдикция, както и мястото на изпълнение за всички услуги, които произтичат от бизнес отношенията, които съществуват с нас. Същото условие важи за ситуации, в които не сте свързани с общо място на юрисдикция в Германия или ЕС, както и ситуации, в които мястото на пребиваване или обичайното място на пребиваване не е известно към момента на започване на производството . Това няма отношение към способността да се обърнете към съда, свързан с друго място на юрисдикция.

(3) Разпоредбите на Конвенцията на ООН относно договорите за Международна продажба на стоки са изрично неприложими.


II. Информация за клиента

1. Идентичност на продавача

MOSAFIL GMBH
Rothenburgsorter Marktplatz 5
20539 Хамбург
Германия
Телефон: +49 40 797508920
Имейл: service@mosafil.comАлтернативно разрешаване на спорове:
Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебно разрешаване на спорове (ODR платформа), която може да се види на https ://ec.europa.eu/odr.


2. Информация относно сключването на договор

Техническите стъпки, свързани със сключването на договора, самото сключване на договора и опциите за коригиране се изпълняват в съответствие с разпоредбите „сключване на договор“ в нашите стандартни бизнес условия (част I.).

3. Договорен език, запазване на текста на договора

3.1 Езикът на договора е английски.

3.2 Пълният текст на договора не се съхранява при нас. Преди поръчката да бъде изпратена, чрез системата за онлайн количка данните за договора могат да бъдат разпечатани или електронно запазени с помощта на функцията за печат на браузъра. След като поръчката бъде получена от нас, данните за поръчката, законово установените подробности, свързани с договорите за продажба от разстояние и стандартните бизнес условия, ви се изпращат отново по имейл.

3.3 Ще ви бъде изпратена цялата договорна информация в рамките на обвързваща оферта в писмена форма, чрез Електронна поща, например, за заявки за оферти извън системата на онлайн пазарската кошница, които могат да бъдат разпечатани или запазени електронно по сигурен начин.

4. Основни характеристики на продукта или услугата

Основните характеристики на стоките и/или услугите можете да намерите в съответната оферта.

5. Цени и условия за плащане

5.1 Цените, посочени в съответните оферти, представляват общи цени, както и разходите за доставка. Те включват всички ценови компоненти, включително всички допълнителни данъци.

5.2 Направените разходи за доставка не са включени в покупната цена. Те могат да бъдат прегледани чрез щракване върху съответния бутон на нашия уебсайт или в съответната оферта, се показват отделно в хода на транзакцията на поръчката и трябва допълнително да се поемат от вас, доколкото безплатната доставка не е потвърдена.

5.3 Вие също трябва да поемете разходите, произтичащи от паричните преводи в случаите, когато доставката се извършва до държава-членка на ЕС, но плащането е инициирано извън Европейския съюз.

5.4 Достъпните за вас методи на плащане са показвани чрез щракване върху съответния бутон на нашия уебсайт или са разкрити в съответния цитат.

5.5 Освен ако не е посочено друго за съответните методи на плащане, исковете за плащане, произтичащи от договора, който е бил сключените стават незабавно платими.

6. Условия за доставка

6.1 Условията за доставка, датата на доставка и съществуващите ограничения за доставка, ако е приложимо, могат да бъдат намерени чрез щракване съответния бутон на нашия уебсайт или в съответната оферта.

6.2 Ако сте потребител, следното е законово регламентирано: Рискът от случайно продаден артикул бъде унищожен или влошен по време на транспортиране, преминава към вас само когато въпросният артикул бъде доставен, независимо дали операцията по транспортирането е застрахована или не. Това условие не важи, ако независимо сте възложили транспортна компания, която не е посочена от нас, или лице, което по друг начин е назначено да извърши транспортната операция.

Ако сте бизнесмен, операциите по доставката и изпращането се извършват на ваш собствен риск.

7. Право на законова гаранция

Отговорността за дефекти се урежда от разпоредбите за „Гаранция“ в нашите Общи търговски условия (част I). 

Тези SBTs и подробности за клиента са създадени от адвокати, специализирани в ИТ право, които работят за Händlerbund, и постоянно се проверяват за законово съответствие. Händlerbund Management AG гарантира правната сигурност на текстовете и поема отговорност в случай на издаване на предупреждения. По-подробна информация можете да намерите на следния уебсайт: https://www .haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

последна актуализация: 01.01.2022